TERMENI SI CONDIȚII

Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. 

Puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut.

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod.

Este interzis să folosiţi site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

Prevederile prezentului document sunt aplicabile persoanelor fizice care accesează site-ul sau serviciile oferite in centrele Profi Consult. In cazul persoanelor juridice, in spetă cele care beneficiaza de serviciile in domeniul securitătii si sănătătii in muncă, vor prevala clauzele comerciale si juridice agreate si semnate in contractele incheiate cu fiecare persoană juridică in parte.

In functie de modificările legislative, de modificarea serviciilor medicale oferite, in functie de locatia in care le oferim, acesti termeni pot fi modificati, insă vor fi totul timpul afisati pe site-ul nostru,  www.profi-consult.ro.

Prezentul document isi propune să prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie să le respecte un pacient care doreste să beneficieze de servicii medicale in centrele PROFI CONSULT. Termenii şi Condiţiile de accesare sunt dispoziții sumare si se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Profi Consult respectă principiul egalitătii de tratament fată de toti pacientii, de nediscriminare, fără să ia in considerare criterii legate de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, rasa, culoarea, etnia, religie, optiune politică, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenența ori activitatea sindicală.

Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical intr-un centru PROFI CONSULT,  vă exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale.

Cap. 1 Definitii

Persoană fizică – ființă umană/individ al speciei umane, luându-se în considerare totalitatea însușirilor sale fizice și psihice;

Pacient – persoana fizică care solicită si care utilizează efectiv serviciile medicale;

Asigurat –pacientul care are calitate de asigurat in sensul definitiilor legilor aplicabile in domeniu, respectiv au aceasta calitate inscrisă la CAS si beneficiază de drepturile conferite de aceasta calitate;

CAS –Casa de Asigurări de Sănătate;

Sunt asiguraţi, potrivit legii:

 

  1. a) toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
  2. b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
  3. c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
  4. d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier, şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România, şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.
  5. e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

Drepturile asiguraţilor:

• să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
• să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
• să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
• să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
• să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
• să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
• să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
• să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
• să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
• să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
• să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
• să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
• să beneficieze de dispozitive medicale;
• să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
• să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
• să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
• să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Obligaţiile asiguraţilor:

• să se înscrie pe lista unui medic de familie;
• să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
• să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
• să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
• să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
• să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
• să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Termeni si conditii de accesare – sunt toate dispozitiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de către Pacienti in cadrul centrelor Profi Consult.

Răspundere

Profi Consult nu va răspunde pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:
 

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.profi-consult.ro
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor persoanei fizice care accesează site-ul;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Utilizare Cookies

Prin intermendiul modulelor cookie sunt stocate informatii comerciale si de marketing. Acest tip de fisier este utilizat in diferite scopuri:

– pentru imbunatatirea permanenta a experientei de utilizare a site-ului nostru;

– pentru a afla mai multe informatii despre modalitatea de interactiune a vizitatorilor cu continutul site-ului nostru, avand ca obiectiv cresterea satisfactiei privind toate categoriile de servicii oferite.

Dezactivarea, refuzul de a accepta utilizarea cookie-urilor pot face anumite pagini de pe site dificil de vizualizat.

Cap. 2 Principii aplicabile pacientilor

Profi Consult oferă acces la serviciile sale in fiecare zi de luni până vineri, intre orele 8,00 si 16,00.

Pacientii pot accesa serviciile apelând la una dintre modalitătile de programare: telefonic, pe site-ul nostru sau la sediul societătii.

Pacientii au obligatia de a cunoaște si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, Legea drepturilor pacientului  nr. 46/2003 si actele legislative conexe, Pacientii neputând invoca in apărarea lor necunoasterea legii.

Cap. 3 Reguli aplicabile pacientilor

Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea Pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport cu poză.

Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale ale unui Pacient minor, se pot face numai dupa identificarea pacientului si a reprezentantului legal care însotește minorul, cu prezentarea unor documente in acest sens.

Pacientul are obligatia să se prezinte la ora stabilită conform programării sau dacă această obligatie nu poate fi indeplinită din motive intemeiate, să anunte anularea programării.

In cazul in care Pacientul nu se prezinta la 3 programări consecutive in decurs de 12 luni, fără a avea un motiv intemeiat si fără să anunte cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este stabilită programarea,  Profi Consult poate suspenda serviciile medicale acordate respectivului Pacient pentru o perioada de 3 luni, cu exceptia celor de Medicina Muncii.

In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtământ medical, lipsa semnăturii pacientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimtământului, caz in care se va opri de indată furnizarea serviciilor medicale solicitate.

Este interzis fotografiatul, inregistrarea video si audio, atât in spatiul de asteptare, receptie cât si in cabinetele medicilor/asistentelor, fârâ permisiunea prealabilâ scrisâ a acestora.

Suspendarea furnizării serviciilor medicale se face in următoarele situatii; neplata serviciilor medicale de către Pacient, lipsa consimtământului acestuia, comportament neadecvat in centrul medical.

Transmiterea notificărilor, facturilor daca este cazul, corespondenta purtată cu Pacientul de către reprezentantii societătii, se va face la datele de contact mentionate  de către acesta, direct la centrul Profi Consult  sau communicate pe alte canale si inregistrate in sistemul informatic al prestatorului de servicii medicale.

Profi Consult respectă  prevederile Legii nr.677/2001, privind protectia datelor personale stocate. Profi Consult se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale pacientilor  si să le utilizeze conform legislatiei in vigoare. Toate persoanele beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor personale inclusiv dar fără a se limita la procesare/stocare/arhivare/ dreptul la informare (art.12)/dreptul de acces la date (art.13)/ dreptul de interventie asupra datelor (art.14)/ dreptul de opozitie (art. 15)/dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18)/etc.